RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Blíží se zápis dětí do 1.tříd základních škol. Na co se rodiče ptají?

Blíží se zápis dětí do 1.tříd základních škol. Na co se rodiče ptají?

Zlín - Dne 17. ledna 2014 se uskuteční zápis dětí do 1. tříd základních škol, zřizovaných statutárním městem Zlínem, a to od 13:00 do 18:00 hodin. Na ZŠ Kvítková proběhne od 08:30 do 16:30 hodin.
V rámci vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách zápisu odpovídá Odbor školství MMZ na nejčastější dotazy rodičů:

1. Jaká pravidla platí pro zápis dítěte do 1. třídy základní školy pro školní rok 2014/2015?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zapisují se děti narozené od 1.9.2007 do 31.8.2008. Dítě, které bude mít šest let v době od září do konce prosince 2014, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2008 do konce prosince 2008 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Krajské pedagogicko psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2009 do konce června 2009 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (KPPP) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2. Kdo a jakou formou podává žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky?
K zápisu povinné školní docházky je dítě povinen přihlásit zákonný zástupce na základě písemné žádosti.

3. Jaké doklady musím u zápisu předložit?
- písemnou žádost
- platný průkaz totožnosti, který je žadatel (zákonný zástupce ) povinen na výzvu předložit
- rodný list dítěte

4. Kdo rozhoduje o přijetí a jakým způsobem budu informován/a?
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Seznam přijatých žáků je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy). Informace musí být vyvěšena a zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů. Všichni uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce u zápisu. Pokud nebylo dítě na příslušnou školu přijato, obdrží zákonný zástupce písemné rozhodnutí o nepřijetí.

5. Mohu si vybrat školu, na kterou chci dítě přihlásit?
Žák plní PŠD v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel musí přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška o školských obvodech č.10/2012 a je k nahlédnutí na www.zlin.eu, dále bude přehled školských obvodů uveden na plakátech, které budou distribuovány do základních a mateřských škol. Důvodem pro nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. V případě, že dítě nebude na školu přijato, zákonný zástupce má možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele. Odvolacím orgánem je krajský úřad. Poučení o odvolání je součástí rozhodnutí vydaném ředitelem školy.

6. Jak mám postupovat, když budu žádat o odklad?
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Dítě i zákonný zástupce se musí dostavit k zápisu, i když bude žádat o odklad.

7. Jak máme postupovat, když bude dítě v den zápisu nemocné nebo se nebudeme moci dostavit z jiných důvodů?
Zákonný zástupce dítěte musí informovat o této skutečnosti ředitele školy a po domluvě se uskuteční dodatečný zápis nejpozději do 15. 2. daného roku.

8. Vyžaduje zápis speciální přípravu dítěte?
Není nutné, dítě má přirozeně komunikovat a reagovat na náhodně položené otázky. Dítě by mělo mít základní návyky sebeobsluhy, hygienické návyky, mělo by být samostatné. Při zápise se sleduje, zda je či není dítě pro vstup do školy zralé.

Autorka: Iveta Žárská, vedoucí Odboru školství MMZ
Zdroj: www.zlin.eu

(str)

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb