RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Rozhovor s paní Simonou Chalánkovou, koordinátorkou vzdělávacích projektů pro ženy na rodičovské dovolené

Rozhovor s paní Simonou Chalánkovou, koordinátorkou vzdělávacích projektů pro ženy na rodičovské dovolené

Dobrý den, paní Chalánková. Firma Cepac - Morava pořádá od loňského roku ve Zlíně - Malenovicích vzdělávací kurzy pro ženy na rodičovské dovolené. Je o tyto kurzy zájem? Co všechno se ženy v projektu naučí?
Úvodem mi dovolte stručně představit naši společnost. Neziskové sdružení právnických osob CEPAC - Morava vzniklo v roce 1993 jako regionální vzdělávací středisko pro přípravu a dlouhodobý doprovod zakladatelů malých a středních podniků z řad uchazečů o zaměstnání a ve stejném roce zahájilo svou činnost. Základním projektem je realizace programu CEPAC, dle knot-how francouzského partnera vyjádřené mottem: „Zaměstnej sám sebe založením vlastního podniku". Od roku 2004 se Sdružení CEPAC-Morava významněji zapojilo do získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Projekty, které realizujeme, jsou zaměřeny především do oblasti vzdělávání a do oblasti zaměstnávání.

Ve Zlínském kraji v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v současné době realizujeme projekt s názvem „Vzdělávací a motivační program pro ženy na rodičovské dovolené s podporou eLearningové technologie". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt současně probíhá v Olomouckém kraji, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.
Projekt je určen pro matky s malými dětmi, matky samoživitelky a muže, kteří jsou v obdobné situaci. Vzdělávací kurzy jsou pro účastníky zdarma.

Kurzy byly zahájeny v lednu loňského roku a od počátku se těší velkého zájmu maminek a počet přihlášek výrazně převýšil počet míst do jednotlivých kurzů. Slovo „maminek" jsem použila záměrně, protože do dnešního dne jsme nezaznamenali ani jeden zájem ze strany mužů - otců.

Proč jste si vybrali jako cílovou skupinu právě ženy na rodičovské dovolené? V čem je tato skupina riziková na trhu práce? Má nějaká specifika oproti jiným cílovým skupinám?
Cílová skupina ženy na mateřské dovolené byla vybrána jako jedna z nejčastěji ohrožených skupin na trhu práce. V rámci zkušenosti a analýz při práci s touto cílovou skupinou se ukazují dva typy překážek, které vyvolávají diskriminaci a nerovnost uplatnit se úspěšně na trhu práce, a to bariéry psychologické a ekonomické.

Bariéra psychologická je vyšší zejména tehdy, byla-li žena v domácnosti delší dobu. Zkušenosti ukazují, že v ČR je matka průměrně 3 roky s dítětem doma, pak nastoupí na plný úvazek na původní místo nebo si hledá nové zaměstnání. Dostává se do tíživé situace, neboť má v životě „dvojí směnu" , a to povolání a rodinu. Z časových důvodů, to je vytížeností péče o dítě a domácnost, nemá možnost dále investovat čas a prostředky do udržení svých profesních dovedností, osvojení si nových znalostí, schopnosti sebeprezentace a schopnosti nabídnout svou pracovní sílu na trhu práce. To podkopává její sebedůvěru a snižuje práh aspirace. Ve vztahu k podnikání mají ženy většinou menší sebedůvěru a obavu z toho, že jejich podnikatelskou činností bude trpět rodina, zejména děti. Musí často přesvědčit o svém záměru i svého životního partnera a získat důvěru i ve svém okolí. Pak musí nalézt způsob organizace své práce tak, aby zabezpečila výchovu i materiální péci o své děti, nezanedbávala svého životního partnera, řídila chod své podnikatelské činnosti k prosperitě a zachovala si fyzické a duševní zdraví.

Bariéry ekonomické vyplývají ze stereotypu uvažování zaměstnavatelů, ale i z uvažování společnosti o sociálních rolích žen a mužů. Pro zaměstnavatele je stále ještě neperspektivní matka s malým dítětem, neboť zcela jistě bude pečovat doma o nemocné dítě, stejně jako ve společnosti převládá názor, že „živitelem rodiny je přece otec". To se projevuje ve snížené míře finanční nezávislosti žen. Míra užití společných „rodinných" finančních prostředku pro podporu rozvoje kariéry ženy je nižší než u mužů. S tím jsou spojené ryze ekonomické problémy, například jak financovat vlastní vzdělávání, kde získat prostředky na hlídání dítěte nebo jesle, kde získat finance na rozjezd podnikání nebo na vstupní náklady spojené se změnou povolání.

Z těchto analýz jasně vyplývá, že ženy potřebují s ohledem na jejich nezastupitelnou mateřskou funkci zvýšenou péči a pomoc společnosti zejména v době, kdy se vracejí z rodičovské dovolené a hledají uplatnění na trhu práce. Proto systém, který nabízí vzdělávání a poradenství je velice potřebný, jak pro samotné ženy, tak pro celou společnost.

Můj osobní postřeh je také zjištění, že právě účastnice těchto kurzů si mimo získání nových vědomostí odnáší také nová přátelství.

O co si ženy na rd nejčastěji říkají? Co jim podle Vás nejvíce může pomoci při lepším uplatnění na trhu práce?
V rámci realizace našeho projektu jsme zařadily kurzy: Základní počítačové dovednosti (základy MS Windows, MS Outlook, MS Excel, práce s daty), Rozšířené počítačové dovednosti (základy typografie, standardizace dokumentů, tvorba www stránek) , Základy podnikání (základy ekonomiky, sociální a zdravotní pojištění, právní minimum, základy marketingu) a kurz Psychosociální a motivační výcvik. Největší zájem je o kurzy „základy na počítači" a kurzy „psychologie".

Kurzy probíhají formou prezenční výuky za vedení zkušených lektorů doplněné výukou eLearningem a po absolvování kurzu získají účastníci platný certifikát akreditovaný MŠMT.
Každá z maminek může absolvovat kombinaci dvou kurzů. Denní výuka nepřesáhne 4 hodiny v rozsahu třikrát týdně. Účastníci kurzu obdrží zdarma výukové materiály v tištěné podobě a také na CD. Po dobu realizaci kurzů je jim k dispozici počítačová učebna.

Spolupracujete ve Zlíně s nějakými dalšími zařízeními pro ženy na rd?
Našim partnerem v projektu je ve Zlínském kraji Mateřské centrum Malenovice, které nám poskytlo potřebné prostory jednak pro samotnou výuku a jednak pro hlídaní dětí v době výuky.

Jednou z doprovodných služeb je také hlídání dětí. Využívají ženy této možnosti? Jak to zvládají děti celé dopoledne bez maminky?
Otázka týkající se služby hlídání dětí, je z mého pohledu klíčová v souvislosti se zájmem o tyto kurzy. Možnost vzdělávat se a zároveň mít zdarma zabezpečeno hlídání dítěte je pro maminky úžasná věc. Tato služba je využívána průměrně na 60%. Zabezpečujeme hlídání dětí od tří let, ale v některých případech jsou to děti těsně pod touto hranicí. Vzhledem k tak nízkému věku zvládají děti odloučení od maminek úměrně tomu, jak jsou přivyklé dětskému kolektivu, jak reaguji na cizí osoby a prostředí. Ale v globálu kromě těch několika slziček, které jsme osušili to díky naší „hlídací tetě" zvládají výborně.

Plánujete také v roce 2008 další kurzy, projekty? Chystá se něco nového?
V letošním roce připravujeme další projekty, související se vzděláváním, ale jejich realizace je závislá na naší úspěšnosti při výběrových řízeních, která v současné době probíhají. Velmi ráda Vás budu o těchto aktivitách na Vašich webových stránkách opět informovat.

Děkuji za rozhovor. 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb