RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Skauting vede ke službě, spolupráci a týmové hře: Leoš Hrdlička

Skauting vede ke službě, spolupráci a týmové hře: Leoš Hrdlička

Leoš Hrdlička je vedoucím největšího skautského střediska ve Zlíně, redaktorem dětského časopisu Nezbeda a otec 3 dětí. Práce je pro něj zároveň koníčkem, kterému věnuje veškerý volný čas. Mimo to také rád fotografuje.


Pane Hrdličko, o čem ten skauting vlastně je? Jaká je původní idea skautingu, jak se postupem času proměňovala, vyvíjela?

Skauting byl založený před více než 100 lety, ideál byla výchova kluků tak, aby z nich byli dobří občané, aby mohli sami růst. Tato idea se do dneška nezměnila, skauting jako takový stojí na třech základních principech: vztah k Bohu, k bližním a osobní růst čili vztah k sobě. Vztah k Bohu znamená vztah k duchovním hodnotám, není vázán na konkrétní náboženství nebo vyznání.

Idea zůstává stejná, stejně jako jediný původní symbol skautského hnutí vyhrnuté rukávy, nic jiného. Všechny ty odznáčky, nášivky, to už je symbolika později přidaná v průběhu vývoje. Postupem času se rozvinuly metodiky. Dnes už se například děti neučí morseovku pro praktické využití, ale pouze pro zpestření a hru. Využívají se více počítače, GPS, digitální zařízení.

V dnešní době je skauting podle výzkumů brán ze strany veřejnosti více jako volnočasová aktivita. A rodiče obecně preferují u dětí výkon, proto preferují sportovní kroužky, jazyky, kde vidí zřetelně výsledky. Výsledky u skautingu jsou vidět až za 5 - 10 let. Z mého pohledu jsou to ale výsledky velmi cenné. Skauting jako takový vede ke spolupráci, týmové hře. Učí sebevychovávat, zároveň žít v kolektivu.

Jednou skautem, skautem navždy

Je to tak, že když je někdo skaut, zůstává jím celý život? Existuje něco jako skautská hrdost, skautský životní styl?

Jak už jsem řekl, v současné době se skauting jeví do určité míry jako volnočasová aktivita (jako např. modelářský kroužek). Skauting by měl být podle mého názoru výchovnou organizací, která by měla člověku předat hodnoty, ze kterých by žil celý život. Jak se říká „Jednou skautem, skautem navždy". Znamená to po vzoru prvorepublikových skautů opírat se o hodnoty pravdy, pravdomluvnosti, vztahů, přátelství. Viditelné znaky nemusí být přítomny, důležité je žít poctivě. V tom jsou hodnoty, které skauting dává. Být skutečně slušný a poctivý i bez vnějších projevů skautingu.

Co se týče dětí, ty o skautské hrdosti ve svém věku nepřemýšlejí. Většinou do skautu se těší, protože se setkají se svými kamarády, pobaví se, nenudí a nikdo je nenutí do výkonu. Nemusí být nejlepší a vyhrát všechny soutěže. Ve skautu má své místo i to nejslabší nebo nejméně vzdělané dítě nebo dítě, které má obecně v životě nějaké potíže.

Jste vedoucím největšího skautského střediska ve Zlíně. Co je na práci vedoucího střediska nejtěžší?

Všechno. Jsem vlastně manažer střediska i jednotlivých oddílů. Pro mě je to ale forma služby, kterou dělám pro ostatní i pro své děti. Faktem je, že práce vedoucího střediska je dnes hodně administrativní, to zahrnuje hodně úkonů, výkazů. Další věc je právě ta, že jsme největší skautské středisko ve Zlíně. Ostatní nemají takové potíže jako my, mají méně vedoucích, členů i táborů. Ve středisku sice funguje každá družina, oddíl je autonomní celek, nemají ale právní subjektivitu, takže nemohou sami existovat. Podléhají proto rozhodnutím vedoucího střediska a střediskové rady.

Podmínkou pro vedení střediska je složit akreditované vůdcovské zkoušky, které obsahují pedagogiku, psychologii, zdravotnický kurz. Družiny mohou vést lidé mladší 18 let, to je ve skautu specifické. Samozřejmě zodpovědnost za tyto mladé rádce mají jejich starší oddíloví vedoucí a v konečné fázi také já. Což je možné jen díky tomu, že skauting má postaven výchovný a vzdělávací systém tak, že se navzájem známe, pracujeme s novými rádci průběžně během roku a dopředu je připravujeme na vedení družin.

Máte nějaký skautský vzor, kdo je pro vás vzorem v práci s dětmi?

Nemám konkrétní vzor, spíše mě oslovují jednotlivosti od různých lidí. Vzorem ve výchově je pro mě katolický kněz Jan Bosko, který vychovával v preventivním systému. Problémům předcházel přísností k sobě i druhým, důrazem na dodržování pravidel, nikdy ale nezapomínal na laskavost a určitou míru tolerance k chování druhých.

Počet zájemců o skautské hnutí narůstá

Kolik je skautů ve Zlínském kraji? Máte dostatek dětí, zájemců o skauting?

V naší republice působí celkem sedm národních skautských organizací. Junák - svaz skautů a skautek ČR, ke kterému patříme my, je zároveň členem mezinárodního skautského hnutí, působí rovněž ve Zlínském kraji. Ve Zlíně bylo v loňském roce registrováno 450 členů a ve zlínském skautském okrese (např. Zlín, Napajedla, Otrokovice, Brumov-Bylnice, Vizovice, Slušovice, Slavičín) pak necelých 1 200 členů.

Skautské hnutí u nás nemá takové renomé jako v jiných zemích, kterými neprošla totalita. V současné době pozorujeme určitý nárůst. Možná je to díky zpopularizování činnosti skautu, zavedení do povědomí lidí. Spíše si ale myslím, že je to vlivem celkového nárůstu počtu dětí.

Ve Zlíně jsou celkem 4 střediska, která navzájem spolupracují. Nedávno proběhla společná aktivita na malenovickém hradě s názvem Člověče, nezlob se. Zájem ze strany veřejnosti byl opravdu velký. Všichni spadáme pod jednu okresní radu, takže se společně vídáme i na pravidelných pracovních schůzkách.

Jak pečujete o své rádce? Většina vedoucích družin jsou studenti, tudíž fluktuace musí být velká.. Máte nějaký systém na to, jak udržet dobrovolníky, aby pro ně byla práce v Junáku zajímavá?

Je třeba říct, že práce vedoucích družin i oddílů je opravdu dobrovolná. Nejsou za ni finančně ohodnocení, vykonávají ji ve volném čase. V rámci vnitřního vzdělávacího systému Junáku - svazu skautů a skautek ČR jim nabízíme kurzy a školení, které jsou velmi kvalitně vedené, opírají se o současné trendy. Ze strany střediska je podporujeme tím, že jim hradíme veškeré platby v souvislosti s těmito kurzy. Sami pořádáme každoročně kurz, který je rozložen do tří víkendů. Máme zásadu, že účastník každého kurzu se musí 1. něco dozvědět, 2. něco si vyzkoušet, 3. něco zažít, 4. něco si odnést. V rámci našich vnitřních víkendových školení nabízíme ve spolupráci s naším duchovním rádcem P. Pavlem Glogarem vedoucím duchovní program zaměřený na osobní růst.

Vedoucí družin jsou středoškoláci, nevýděleční lidé. Je třeba počítat s tím, že takový vedoucí v oddíle zůstává 3-4 roky, proto je potřeba připravovat si nové vedoucí s dostatečným předstihem.

Skauting jako takový vede ke službě. K tomu patří pocit z dobře vykonané práce i to, že já jako dospělý, který si osvojil určité hodnoty, je mohu předávat a rozvíjet dál. Vedoucí nejsou učitelé, ale měli by ukazovat, jak se dá žít podle ideálů skautingu.

Spolupracujete s rodiči, osvědčila se vám spolupráce s rodiči?

Pro nás jsou hlavními partnery rodiče, resp. zákonní zástupci dětí. Je důležité s nimi komunikovat, což je dnes velmi složité, protože mají stále méně času. Na děti je vyvíjen společenský tlak na výkon, výsledky ve školách. Když jsme měli před 25 lety schůzky s rodiči, byla účast stoprocentní, dnes nemá smysl takové schůzky dělat, protože bychom se sešli v mizivém počtu. Musíme volit alternativní přístup k rodičům, klademe důraz na individuální kontakt. Což je náročné hlavně pro vedoucí oddílu, kteří navštěvují rodiče 25 - 30 dětí minimálně v době před táborem. Rodiče informujeme o naší činnosti také prostřednictvím webových stránek, 3 x ročně vydáváme informační zpravodaj.

Deviace u vedoucích je téměř vyloučena

Lze nějakým způsobem sledovat kvalitu skautských oddílů? Jak mohou mít rodiče jistotu, že svěřují dítě zdravému rádci?

Pokud se opřou o základní princip a hodnoty skautingu, jeho akreditovaný vzdělávací systém, nemohou se mýlit. Deviace u vedoucích systém vnitřního vzdělávání a zkoušek vylučuje, občas se v médiích objeví podobný případ z tábora. To je určitě politováníhodné a smutné, ale velice ojedinělé.

Naše středisko má velkou výhodu v tom, že se s rodiči setkáváme i na dalších úrovních, ve farnosti, na jiných společných akcích. Naše středisko není „katolické", chodí k nám také děti bez vyznání a z jiných církví. Vše probíhá v toleranci, rozhodně nikoho do ničeho nenutíme. Potřebujeme si pouze vyjasnit, jak budeme prožívat duchovní rozměr, který ke skautingu také patří.

Pane Hrdličko, podílíte se na přípravě dětského časopisu Nezbeda, jehož redakce sídlí v našem krajském městě. Jak hodnotíte úroveň dětských časopisů v České republice?

Nezbeda existuje již 18 let, za tu dobu jsem zažil vznik a zánik mnoha dětských časopisů. Ne z důvodu nízké kvality, ale kvůli nedostatku peněz. Časopis nemůže existovat bez finančních dotací nebo zastřešujícího velkého nakladatelství. My žijeme bez reklam, což je obtížné, když si uvědomíme, že asi třetinu obsahu většiny časopisů tvoří reklama. Pokud jsou prostředky, tak se dobře vytváří obsah. Úroveň dětských časopisů je těžko hodnotit, když si uvědomíme, že dnešní děti nečtou. Co není barevné, nehýbe se, pro děti neexistuje.

Děti čtou nejraději vtipy

Podle čeho vybíráte témata, když děti nečtou? Jaké jsou nejoblíbenější rubriky Nezbedy?

Určitě Otík (kreslený humor) a vtipy. Jde nám samozřejmě o to, aby Nezbeda byl zábavným křesťanským měsíčníkem s univerzálním obsahem. Chceme čtenářům nabízet výchovné, přirozeně dobré příběhy, povídky, rozhovory, které je mohou nenápadně formovat. Jsme ale omezení počtem stránek, nemůžeme například dávat povídky na pokračování.

Tradiční otázka na závěr, jaké jsou vaše „skautské" plány do budoucna?

Chceme zůstat věrni svému svědomí, dělat věci pořádně. Pokračovat ve spolupráci s rodiči. Před několika lety jsem zřídil patronát oddílů. Vedoucí jsou velmi mladí, přirozeně s malými životními zkušenostmi. Patroni se vybírají z řad rodičů, kteří vidí věci v souvislostech, dál. Naší prioritou je rozvíjet nejen spolupráci s rodiči, ale také s ostatními skautskými středisky v okolí.

Děkuji za rozhovor.

--------------------

Skauting je celosvětové nepolitické výchovné hnutí mladých lidí, přístupné všem bez rozdílu původu, rasy nebo náboženství. Existuje ve 216 zemích světa, umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa v jazykových táborech, na mezinárodních expedicích a setkáních. Cílem je všestranný rozvoj různých složek osobnosti člověka, služba pro veřejnost (humanitární sbírky, pomoc při zajišťování akcí, programů pro domovy důchodců, léčebny či dětské domovy), pořádání celostátních soutěží v mnoha oborech (Závody vlčat a světlušek, Svojsíkův závod pro skautky a skauty). V ČR je registrováno v Junáku - svazu skautů a skautek ČR více než 44 tisíce skautů.

--------------------

Kontakt: 6. skautské středisko ve Zlíně, K Pasekám 569, 760 01 Zlín, e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, www.zlin6.cz


 

Zdroj: Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje, www.zkola.cz

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb