RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Blíží se zápisy do prvních tříd základních škol.

Blíží se zápisy do prvních tříd základních škol.

Zlín - Dne 16. ledna proběhne od 13 do 18 hodin zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2015 - 2016. Pouze v ZŠ na ulici Kvítková se zápis uskuteční v jiném čase, a to od 8:30 do 16:30. Bližší informace budou uvedeny na plakátech a letácích, které budou vyvěšeny v aktuálním termínu na jednotlivých základních i mateřských školách.

Přehled nejčastějších dotazů rodičů na průběh a podmínky zápisu:

1. Jaká pravidla platí pro zápis dítěte do 1. třídy základní školy pro školní rok 2015/2016?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zapisují se děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009. Dítě, které bude mít šest let v době od září do konce prosince 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2009 do konce prosince 2009 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Krajské pedagogicko psychologické poradny),podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2010 do konce června 2010 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (KPPP) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2. Kdo a jakou formou podává žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky?

K zápisu povinné školní docházky je dítě povinen přihlásit zákonný zástupce na základě písemné žádosti.

3. Jaké doklady musím u zápisu předložit?

- písemnou žádost

- platný průkaz totožnosti, který je žadatel (zákonný zástupce ) povinen na výzvu předložit

- rodný list dítěte

4. Kdo rozhoduje o přijetí a jakým způsobem budu informován/a?

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Seznam přijatých žáků je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy). Informace musí být vyvěšena a zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů. Všichni uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce u zápisu. Pokud nebylo dítě na příslušnou školu přijato, obdrží zákonný zástupce písemné rozhodnutí o nepřijetí.

5. Mohu si vybrat školu, na kterou chci dítě přihlásit?

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (tzv.spádovém obvodu školy), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel musí přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška o školských obvodech č. 4/2014 a je k nahlédnutí na www.zlin.eu, dále bude přehled školských obvodů uveden na plakátech, které budou distribuovány do základních a mateřských škol. V případě, že dítě nebude na školu přijato, zákonný zástupce má možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele. Odvolání se podává u ředitele příslušné základní školy a rozhoduje o něm krajský úřad. Poučení o odvolání je součástí rozhodnutí vydaném ředitelem školy

6. Jak mám postupovat, když budu žádat o odklad?

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dítě i zákonný zástupce se musí dostavit k zápisu, i když bude žádat o odklad.

7. Jak máme postupovat, když se nebudeme moci dostavit z vážných důvodů k zápisu?

Zákonný zástupce dítěte musí informovat o této skutečnosti ředitele školy a po domluvě se uskuteční dodatečný zápis nejpozději do 15. 2. daného roku.

 

Informace o základních školách mohou rodiče nastávajících prvňáčků získat na webových stránkách těchto škol .Přehled škol je uveden na web stránkách města: www.zlin.eu - Magistrát - Popis činnosti útvarů MMZ - Odbor školství - Základní školy, DDM ASTRA

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Zde naleznete základní informace o tom, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

Stručný souhrn:

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové akomunikativní dovednosti.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Zdroj: www.zlin.eu

(str)

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb