RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Elektronické přihlašování k předškolnímu vzdělávání ve Zlíně

Elektronické přihlašování k předškolnímu vzdělávání ve Zlíně

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

Statutární město Zlín zavedlo před dvěma roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto bude město i nadále v této formě pokračovat.
Portál vznikl za spolupráce statutárního města Zlína a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) bude mít čtyři fáze:

1. REGISTRACE - od 26. 2. 2016 do 14. 3. 2016
Od 26. února 2016 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna doména www.zapisdomszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou mateřskou školu (dále jen MŠ) a dítě do dané MŠ online zaregistrují. Po této registraci si vytisknou automaticky vygenerovanou žádost. V případě registrace dítěte do více MŠ je nutno vytisknout žádost pro každou vybranou MŠ zvlášť.
Registrace zákonných zástupců spolu s vytvářením profilů dětí bude možné pouze v první fázi, tzn. od 26. 2. 2016 do 14. 3. 2016. Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení.

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ
- 15. 3. 2016 (8:00 -12:00 hod. a 13:00 -16:00 hod.)
Dne 15. března 2016 ve výše uvedeném čase proběhne ve všech MŠ přijímání žádostí. Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost
do MŠ, ve které dítě zaregistroval. V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé MŠ osobně. Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem
a dalším postupem v přijímacím řízení.
Bez osobního předání podepsané a lékařem potvrzené žádosti v příslušné mateřské škole nemůže být přijímací řízení zahájeno.

3. ROZHODOVÁNÍ
Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení,
tj. správní řízení ve věci podané žádosti - rozhodování. Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou
podle zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.
Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Na internetovém portále www.zapisdomszlin.cz budou souběžně od 26. února 2016 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům zápisu.

V případě dotazů a připomínek k elektronickému systému můžete kontaktovat doc. Ing. Jiřího Vojtěška, Ph.D. na emailu info@zapisdomszlin.cz.

Pokud zákonní zástupci provedli registraci v roce 2015, dítě nebylo přijato nebo nenastoupilo
do MŠ a mají zájem o jeho přijetí od školního roku 2016/2017, je nutné celý proces registrace opakovat.
Seznam mateřských škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu - Magistrát - Popis činnosti útvarů MMZ - Odbor školství - Mateřské školy statutárního města Zlína.
Z důvodu vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání odpovídáme na nejčastější dotazy rodičů:

1. Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské obvody a spádové MŠ jako u základních škol?
Pro mateřské školy neplatí školské obvody, zákonný zástupce může podat žádost o přijetí
svého dítěte k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské školy zřizované statutárním
městem Zlínem.

2. Kdo může podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání?
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte.

3. Jaké si s sebou musím přinést doklady?
Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci
zákonného zástupce, rodný list dítěte a dále vyplněnou, zákonnými zástupci podepsanou
a lékařem potvrzenou žádost.

4 . Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ?
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ. V případě vyššího počtu
přijatých žádostí o předškolní vzdělávání v mateřské škole než je volných míst, postupuje
ředitelka podle předem stanovených kritérií. K předškolnímu vzdělávání se dle školského
zákona přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Přijaty budou pouze děti splňující podmínku § 50, zákona č. 258/2000 Sb.:
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Termín registrace dítěte v elektronickém systému nemá žádný vliv na jeho přijetí či nepřijetí
do MŠ.

 

Zdroj: www.zlin.eu

 

(an)

 

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb